Θερμοκρασία Εσωτερική
Τοπική Ωρα
Sat Jan 20th 2018
ChalkisWeather
Eιδοποιήσεις

designed by weather34.com
  Location : 38.4642 23.6026     ASL: 35m (115 feet)     Data Source: clientraw     Hardware: Ambient Weather WS-1400-IP
  Version: (Dashboard V3.4GM) © 2015-2018    Current PHP version: 5.4.45     Built with  FLEX   Webkit © 2015-2018
  Ποτέ μη βασίζετε οποιεσδήποτε σημαντικές αποφάσεις με βάση τα δεδομένα που παρέχονται από την ιστοσελίδα του Μετ. Σταθμού Χαλκίδας

ChalkisWeather HOMEWEATHERSTATION